Ứng dụng quản lý doanh nghiệp ERP

Giao DIỆN TRANG LÀM VIỆC CHÍNH

Giao diện mobile

Giao diện desktop

qUẢN lÝ kHÁCH hÀNG

thêm mới khách hàng

Giao diện mobile

Giao diện desktop

thêm mới nhóm khách hàng

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý kế toán

Thêm  chi phí mới

Giao diện mobile

Giao diện desktop

thêm tài khoản mới

Giao diện mobile

Giao diện desktop

chuyển khoản

Giao diện mobile

Giao diện desktop

thêm tiền gửi

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Xem giao dịch

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý bán hàng

danh sách hóa đơn

Giao diện mobile

Giao diện desktop

thêm hóa đơn mới

Giao diện mobile

Giao diện desktop

thêm hóa đơn định kỳ mới

Giao diện mobile

Giao diện desktop

danh sách báo giá

Giao diện mobile

Giao diện desktop

tạo báo giá mới

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý nhà cung cấp

thêm mới mua vào

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý mua vào

thêm mới mua vào

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý đơn đặt hàng 

Thêm mới đơn đặt hàng

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Quản lý sản phẩm và dịch vụ 

Thêm mới sản phẩm

Giao diện mobile

Giao diện desktop

Thêm mới dịch vụ

Giao diện mobile

Giao diện desktop

các chức năng quản lý khác

Giao diện desktop