Quản lý nhà cung cấp

1. Thêm nhà cung cấp.

  • Nhập họ và tên của bạn
  • Nhập tên công ty của bạn, nếu tên công ty của bạn chưa có trong danh sách, bạn cần thêm công ty mới. Trong đó bào gồm tên công ty, số thuế, email, số điện thoại, địa chỉ
  • Nhập email, số điện thoại, địa chỉ
  • Tạo tài khoản của bạn

2. Chỉnh sửa thông tin

  • Nhập thông tin bạn cầm chỉnh sửa

3. Danh sách nhà cung cấp.

  • Có thể thêm, sửa, xóa nhà cung cấp
  • Tìm kiếm nhà cung cấp theo tên, tên công ty, nhóm, email, điện thoại,...
  • Có thể xuất ra các file exel, pdf,...