Bảng điều khiển

Quản lý dòng tiền

  • Thống kê lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong thời gian 1 năm trở lại.

Thống kê tổng quát

Thu nhập và chi phí

Tổng quan số dư tài khoản và thu nhập so với chi phí